Elektroniczne akcesoria do kempera
4 marca 2020
Ceramiczne patelnie nieprzywierające – dlaczego warto je mieć?
18 kwietnia 2020

Jak rozliczyć podatki po powrocie z Danii?

Rozliczenie dochodów z zagranicy w polskim PIT zależne jest od kraju, w którym odbyte zostało zatrudnienie. Podobnie jest z rozliczeniem zwrotu podatku z zagranicy – pracując w państwie zaliczanym do jednej grupy, nie jest konieczne wykazywanie zwrotu podatku z zagranicy, gdy zwrot podatku został otrzymany od państwa należącego do drugiej grupy. W takiej sytuacji dochód ten powinien być wykazany w polskim PIT. Jak otrzymać zwrot podatku zagranicy?

Jakie dochody z pracy z zagranicy powinny zostać wykazane na PIT-36?

Obowiązek rozliczenia się w Polsce z zagranicznych dochodów zależny jest od dwóch czynników:

  • Od kraju, w którym uzyskane zostały dochody zagraniczne (dochody z nielicznych krajów są w Polsce zwolnione z opodatkowania, z innych zaś – powinno się je wykazać w PIT). O sposobie rozliczeń dochodów zagranicznych w Polsce decyduje rodzaj umowy, jaki nasz kraj posiada podpisany z konkretnym państwem.
  • Od rezydencji podatkowej – w przypadku posiadania polskiej rezydencji podatkowej, powinno się dokonać rozliczenia z dochodów zagranicznych w Polsce.

Rezydencja podatkowa – ogólna charakterystyka

Rezydencja podatkowa w Polsce ma miejsce, w przypadku spełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków:

  • posiadanie w Polsce ośrodka interesów osobistych lub życiowych (np. rodzina, praca, firma) lub
  • Pobyt w Polsce dłużej niż 183 dni w roku (w odniesieniu do łącznej liczby dni, a nie następujących bezpośrednio po sobie).

Kraj zagraniczny – co warto wiedzieć?

Jeśli z konkretnym krajem Polska posiada podpisaną tzw. umowę z odliczeniem proporcjonalnym, to w wyniku spełnienia powyższych warunków – np. posiadania polskiej rezydencji podatkowej, należy rozliczyć się w Polsce z uzyskanych dochodów zagranicznych (nie zważając na to, czy w Polsce zostały otrzymane dochody, czy też nie). Dochody zagraniczne wpisuje się w odpowiednie pozycje (w zależności od typu dochodów) d sekcji D w PIT-36.

Jednak w sytuacji, gdy Polska z danym krajem ma podpisaną tzw. umowę z wyłączeniem z progresją to:

  • nie jest konieczne wypełnienie polskiego PIT (gdy dochody są uzyskiwane tylko z zagranicy),
  • dochody zagraniczne powinno się wykazać w sekcji H w polu „Dochody osiągnięte za granicą […]” w PIT-36. Dochody zagraniczne nie doliczą się do dochodów uzyskanych w Polsce, jednak moją one wpływ na obliczenie podatku do uiszczenia w Polsce. (w przypadku uzyskiwania dochodów w Polsce, jak i za granicą).

Jakie są rodzaje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Metoda wyłączenia z progresją – opiera się na tym, iż w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód otrzymany w drugim państwie, jednak oddziałuje ona na ustalenie stopy procentowej, według której następuje obliczenie należnego podatku od dochodu osiąganego w Polsce.

Metoda proporcjonalnego odliczenia – bazuje na tym, iż dochód osiągnięty za granicą jest opodatkowany w Polsce, jednak od należnego polskiego podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Takie odliczenie jest limitowane wysokością podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód otrzymany w obcym państwie. Limit odliczenia można wyliczyć z następującego wzoru: podatek należny polski* (dochód zagraniczny/ dochód łączny).

W jaki sposób rozliczyć zwrot podatku zagranicą w polskim PIT?

Art. 45 ust.3A ustawy o PIT głosi, że „Jeśli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone”.

W przypadku pracy za granicą oraz otrzymywania zwrotu podatku z zagranicy – to, czy powinno się go uwzględnić w polskim PIT, decyduje kraj, z którego został otrzymany zwrot. Jeśli jest to kraj, z którym Polska posiada podpisaną umowę wyłączenia z progresją w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, wtedy nie należy wykazywać zwrotu zagranicznego podatku w polskim PIT, gdyż dochody zagraniczne są zwolnione z podatku.

Komentarze są wyłączone.